NGKv Zuiderkruis te Maastricht

Algemene info

Adres van de NGKv Zuiderkruis gemeente:

NGKv Zuiderkruis
“Waalse kerk”
Sint Pieterstraat 6
6211 JN Maastricht

Zie voor meer info over de aanvangstijden van de diensten en routeplanner de pagina Diensten

Liturgie:

Wij zingen uit verschillende bundels zoals Liedboek, Gereformeerd kerkboek, Evangelische liedbundel en Opwekking. Zowel de liederen als de bijbelteksten (NBV) worden tijdens de dienst geprojecteerd.
Werkgroep liturgie: Deze bestaat uit Myrthe de Jong, Rianne Siebenga en Ard van Veelen
U kunt contact met hen opnemen via email

Kindernevendienst:

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens de kerkdienst een kinderclub. De kinderen beginnen samen met alle anderen in de kerkdienst en gaan halverwege de dienst onder begeleiding naar een andere zal. Hier lezen we samen uit de bijbel of luisteren naar een verhaal, we gaan bidden, doen een spel of doen iets creatiefs en maken samen plezier.
De kinderclub is er iedere zondag, behalve tijdens de schoolvakanties.

Contactpersoon: Marije Koelewijn.

Kinderoppas:

Voor de allerkleinsten is er tijdens de dienst oppas. De mensen van het welkomteam kunnen u vertellen waar dat is in ons gebouw.

Koffiedrinken:

In de regel iedere zondagmorgen na de dienst

Geloofsonderwijs

Wij geven geloofsonderwijs in verschillende vormen. Graag stemmen wij de vorm van het onderwijs af op diegenen die onderwijs willen volgen. In de afgelopen jaren hebben wij het volgende onderwijs gegeven:

  • Alpha cursus: een cursus in de vorm van 10 groepsbijeenkomsten om kennis te maken met het christelijk geloof.
  • Geloofsonderwijs: 6 avonden over de kern van het geloof voor jongeren en jongvolwassenen
  • Geloofsonderwijs voor belijdende leden die naar verdieping van hun geloof verlangen
  • Belijdeniscatechese voor mensen die hun geloofskeuze willen maken en hun geloof in het openbaar willen belijden.

Dit onderwijs is ook toegankelijk voor studenten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de scriba

Kringen en Pastoraat

Ieder gemeentelid is ingedeeld in een kring. In de kringen staat omzien naar elkaar en het samen groeien in geloof centraal, met 1 Korintiërs 12:12 t/m 27 als uitgangspunt. We zorgen ook voor de mensen die niet naar de kringbijeenkomsten (kunnen) komen.

Voor de indeling kunnen de gemeenteleden terecht op het Ledengedeelte

Orgelfonds

Ten behoeve van de kosten van het onderhoud van het orgel is er een apart onderhoudsfonds. Wilt u hier aan bijdragen dan kunt u een gift overmaken op de rekening van de kerk o.v.v. “Orgelfonds”

Zending

2 op de 3 mensen wereldwijd kennen Jezus niet. Onze wereld heeft Jezus nodig. God bouwt Zijn kerk wereldwijd; in Hem zijn we wereldwijd verbonden. Onze kerkelijke gemeente wil het geloof delen, wereldwijd. Wij doen dat door de volgende zendingsprojecten te steunen:

Verre Naasten
India Mission | Verre Naasten is het regionale samenwerkingsverband van GKv-kerken uit de classis Dordrecht-Gorinchem en de provincies Zeeland, Brabant en Limburg rond mission-projecten in India. Samen ondersteunen we lokale kerken en organisaties in India die daar volop mee bezig zijn met het delen van het geloof in Jezus Christus, in woord en daad. En dat werkt! Lokale kerken en organisaties weten wat er nodig is en welke aanpak het verschil maakt. Bekijk de website van India Mission | Verre Naasten via www.indiamission.nl.

 Nqutu/Sizanani
Onze kerk is ook lid van de NGZN. Dit is een vereniging die zich inzet voor het partnership met vier NGK-kerken in het Nqutu-district in KwaZuluNatal, Zuid-Afrika. Deze kerken zijn voortgekomen uit het Nederlandse Gereformeerde zendingswerk in Zuid-Afrika. Wij ondersteunen al lange tijd het zendingswerk in het Nqutu-district, wat al sinds 1950 wordt uitgevoerd door kerken die nu lid van de NGZN zijn. Bekijk de website van NGZN via ngzn.org.
De NGZN werkt daarnaast ook samen voor ontwikkelingshulp met de Stichting Sizanani.

Scribaat:

Marije Koelewijn-van Loon

postadres: adres kerk
stuur de scriba een email

Diaconie:

Willy Kamps-Padding
Bankrekening diaconie: NL05 INGB 0003 7419 96 tnv Diaconie Ned. Geref. Kerk Maastricht
Indien de gift bestemd is voor een speciaal doel, dit svp apart vermelden.
stuur de diaconie een bericht

Veilige kerk

Wij vinden het belangrijk om als kerk een veilige gemeenschap te zijn. We hebben daarvoor afspraken gemaakt en dingen geregeld en volgen hiermee het advies van onze landelijke kerkverbanden GKv en NGK. Vrijwilligers die leidinggeven aan anderen of voor anderen zorgen ondertekenen onze gedragscode. Ook vragen we van hen een Verklaring Omtrent Gedrag. Ons uitgangspunt is dat wij vrijwilligers spreken voordat we ze inzetten voor een bepaalde activiteit of project. Zo kunnen we wederzijds inschatten of de persoon en de werkzaamheden bij elkaar passen. Daarnaast hebben wij een vertrouwenspersoon aangesteld.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon fungeert als eerste aanspreekpunt bij vragen of meldingen van grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Ook geeft de vertrouwenspersoon aandacht aan signalen en maakt bepaalde problematiek bespreekbaar. De vertrouwenspersoon adviseert de melder over eventuele vervolgstappen. Indien gewenst begeleidt zij of hij de melder daarbij. Ook kun je bij de vertrouwenspersoon terecht als je je zorgen maakt over mogelijk onveilige situaties.

Onze vertrouwenspersoon is Nienke Verkerk

Kerkelijk Bureau (voor adreswijzigingen, attestaties e.d.)

Ton Nolles (NGK) stuur een bericht
Hein Luth (GKv) stuur een bericht

Preekvoorziening:

Gertjan Kamps en Evert Stamhuis
stuur de preekvoorzieners een bericht

Verhuur en beheer kerkgebouw:

Margreet Smits-van Ingen
stuur een email
tel.: 06-53 17 89 65

Penningmeester:

Bert Kamps en Heleen Bakker-Maas
stuur de penningmeester
een bericht

Bankrekening Kerk:

NL16 INGB 0001 0573 23 t.n.v. NGKv Zuiderkruis te Maastricht

Webbeheerder:

Ton Nolles en Thomas Vos